اکادمی نادری(یادگیری هوشمند)

نشانی وب‌سایت ما: https://naderi-academy.ir/

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

دیدگاه‌ها

هنگامی که بازدیدکنندگان نظرات خود را در سایت می‌نویسند، ما اطلاعاتی را که در فرم نظرات و همچنین بازدید کننده‌ها ارائه می‌شود جمع آوری می‌کنیم.

فرم‌های تماس

اگر شما نظر خود را در سایت ما ثبت کنید، ممکن است برای ذخیره نام، آدرس ایمیل و وب سایت خود در کوکی‌ها تصمیم گیری کنید. اینها برای راحتی شما هستند، به طوری که شما مجبور نیستید دوباره جزئیات خود را پر کنید زمانی که نظر دیگری را ترک کنید. این کوکی‌ها یک سال طول خواهد کشید.

محتوای جاسازی‌شده از دیگر وب‌سایت‌ها

مقالات موجود در این سایت ممکن است شامل محتوای تعبیه شده (مثلا ویدئوها، تصاویر، مقالات و غیره) باشد. مطالب جاسازی شده از وب سایت‌های دیگر رفتار دقیقا همان طوری که بازدید کننده از وب سایت دیگر بازدید کرده است.

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعامل شما را با محتوای تعبیه شده نظارت کنند که شامل ردیابی تعامل شما با محتوای جاسازی شده است اگر حساب کاربری داشته و به آن وبسایت وارد شده باشید.

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم؟

تیم ما تحت هیچ شرایطی اطلاعات شخصی شما را به هیچ ارگان یا شخص دیگری تحویل نخواهد داد، مگر اینکه وبسایت توسط هکر ها هک شود که از دست ما خارج است.
هرچند احتمال هک ما نزدیک به صفر است….

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

برای کاربرانی که در وب سایت ما ثبت نام می‌کنند (اگر وجود داشته باشند)، ما همچنین اطلاعات شخصی را که در مشخصات کاربر آنها ارائه می‌کنیم، ذخیره می‌کنیم. همه کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در هر زمان (به جز آنها که نمی‌توانند نام کاربری خود را تغییر دهند) ببینند، ویرایش و یا حذف کنند. مدیران وب سایت همچنین می‌توانند این اطلاعات را مشاهده و ویرایش کنند.

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

اگر در این سایت حساب کاربری دارید یا نظرهایی گذاشته اید، می‌توانید درخواست دریافت یک فایل صادر شده از اطلاعات شخصی که ما در مورد شما نگه می‌داریم، از جمله هر گونه داده‌ای که برای ما ارائه کرده اید. همچنین می‌توانید درخواست کنید که ما هر گونه اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم پاک کنیم. این شامل اطلاعاتی نیست که ما مجبور به نگهداری آنها برای اهداف اداری، قانونی یا امنیتی باشیم.

داده‌های شما را به کجا ارسال می‌کنیم

دیدگاه‌های بازدیدکننده ممکن است از طریق یک سرویس تشخیص جفنگ خودکار بررسی شوند.

اطلاعات تماس شما

این اطلاعات نزد ما امانت خواهد ماند تا زمانی که شما قصد معدوم کردن آنرا داشته باشید

قوانین شرکت در دوره ها

1-مبلغ واریزی فقط در شرایط خاص پس داده خواهد شد. مانند حذف دوره توسط تیم آکادمی نادری یا شرایط فورس ماژور دیگر مانند زلزله،سیل،بیماری و غیره که برای دوره های آنلان نامعتبر خواهد بود
2-عدم شرکت در دوره توسط دانشجو، دلیل برای بازگشت وجه نمیباشد.
3-عدم موفقیت  به دلیل شرکت نکردن در کلاسها یا توجه نکردن به آموزشها در طول دوره باعث بازگشت وجه نخواهد شد.
4-رعایت کردن قوانین بین شاگرد و استاد الزامی بوده و در غیر اینصورت باعث اخراج دانشجو از دوره خواهد شد.
5-برهم زدن نظم و اختلال در کلاس و شلوغ کردن باعث حذف دانشجو خواهد بود
6-دوره ها قیمت مشخص تعیین خواهد شد و تغییر آنها امکان پذیر نخواهد بود
7-اساتید در طول دوره حق تغییر در زمان  کلاس ها را خواهند داشت.

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

مهارت آموزان، کارآموزان، حقوق و تکالیف آنان 

مــاده 46: بــه جــز در مــواردی کــه شــرع مقــدس اســام، احــکام و دســتورات خــاص دارد، حــق همــه شــهروندان اســت کــه بــدون تبعیــض جنســیتی، نــژادی، قومیتــی و جغرافیایــی، آزادانــه و آگاهانــه بــه یادگیــری مــادام العمــر بپردازنــد.

مــاده 47: بــه جــز در مــواردی کــه فعالیــت حرفــه آمــوزی و مهــارت آمــوزی موجـب ایجـاد خطـر بـرای توانخـواه مـی گـردد، حـق همـه توانخواهـان اسـت کـه بـدون هرگونـه محدودیتـی آزادانـه و آگاهانـه بـه یادگیـری مـادام العمـر بپردازنـد.

مــاده  48: حــق هــر کارآمــوز و مهــارت آمــوز اســت کــه حریــم خصوصــی او محتــرم شــمرده شــده و اطاعــات فــردی و خانوادگــی اش بــدون اجــازه آگاهانــه وی و یـا بـدون حکـم قانـون، افشـا و منتشـر نشـود و در اختیـار هیـچ کـس قـرار نگیـرد و هیـچ یـک از کارکنـان سـازمان و آموزشـگاه مجـاز بـه تجسـس در زندگـی خصوصــی کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان نیســتند.

مـاده 49: کارآمـوزان و مهـارت آمـوزان آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای آزاد بعنـوان مخاطــب، مشــتری و اصلــی تریــن رکــن یادگیــری، دارای حقــوق حقــه ای مــی باشـند کــه بــه بخـش هــای زیــر تقســیم مـی گــردد:
الف- حقوق قبل از کارآموزی و مهارت آموزی:
1)تکریم شدن متقاضی یادگیری
2)دریافــت مشــاوره بــرای انتخــاب دوره آموزشــی و آگاه شــدن از چشــم انــداز شــغلی آتیــه مرتبــط بــا مهــارت هــای کســب شــده (در مراکــز ارائــه خدمــات یادگیــری تخصصی(نــوع «الــف)» 
3) توجیه شدن در خصوص مفاد ماده 50و تبصره های ذیل آن
4)مطلع شدن از محتوای دوره ها
5)دسترسـی بـه برنامـه اجـرای دوره هـای یادگیـری ( نوبـت اجـرا- طـول دوره- تاریــخ شــروع و پایــان دوره و … )
6) اطـاع از نحـوه ثبـت نـام و تشـریفات پذیـرش کارآمـوز و مهـارت آمـوز
(مـدارک- زمـان مراجعـه- آزمـون یـا مصاحبـه ورودی- قـرارداد کارآمـوزی
مهــارت آمــوزی- میــزان شــهریه مصــوب دوره هــا و … )

7)دریافـت یـک نسـخه کامـل از قـرارداد کارآمـوزی یـا مهـارت آمـوزی کـه در آن کلیــه تکالیــف و حقــوق طرفیــن مشــخص و بــه امضــاء رســیده باشــد.
8)آگاه شــدن از نحــوه ارســال انتقــاد یــا پیشــنهاد بــرای موســس، کانــون انجمــن هــای صنفــی و ســازمان .9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت خدمــات
راهنمایــی، مشــاوره و پذیــرش، در پورتــال جامــع ســازمان
ب- حقوق حین کارآموزی و مهارت آموزی:
.1اطـاع از ضوابـط و مقـررات اداری، آموزشـی و انضباطـی آموزشـگاه فنـی و حرفــه ای آزاد
.2آگاه شــدن از امکانــات رفاهــی، فرهنگــی و کمــک آموزشــی آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد و چگونگــی بهــره منــدی از آنهــا
.3اطـاع از سـرفصل هایـی کـه در دوره یادگیـری فراخواهـد گرفـت همـراه بــا مــدت آمــوزش تئــوری و عملــی هــر یــک از بخــش هــا
.4مطلـع شـدن از ضوابـط و مقـررات ایمنـی و بهداشـت فـردی و کارگاهـی از طریــق مربــی و اســتفاده از لبــاس کار و تجهیــزات ایمنــی فــردی
.5برخــورداری از ایمنــی محیــط و تجهیــزات بــه منظــور حفــظ ســامت جســمی و روانــی کارآمــوز و مهــارت آمــوز
.6دراختیـار داشـتن تجهیـزات، ابـزار و مـواد مصرفـی کافـی بـرای انجـام تمریــن هــای آمــوزش عملــی در کارگاه هــا
.7بهره مندی از مربی ماهر برای فراگیری مهارت 
.8مصــون بــودن از ارجــاع کارشــخصي بــه کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان توســط کارکنــان آموزشــگاه
.9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت اجــرای دورهضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

یادگیــری، در پورتــال جامــع ســازمان

ج- حقوق بعد از کارآموزی و مهارت آموزی:

.1مطلع شدن از ضوابط و مقررات تعیین صاحیت حرفه ای
.2اطـاع از ارزش و اعتبـار مـدارک مهارتـی صـادر شـده بـرای کارآمـوزان موفــق و گواهــی شــرکت در دوره بــرای مهــارت آمــوزان
.3اطاع از هزینه های شرکت در سنجش صاحیت حرفه ای
.4اطـاع از روش اعتـراض بـه نتایـج سـنجش صاحیـت حرفـه ای، نحـوه اجــرا، محتــوای پــروژه هــا و … و مــدت زمــان رســیدگی بــه اعتراضــات 
.5حــق برخــورداری از ارزشــیابی عادلانــه صاحیــت حرفــه ای و اعتــراض بــه نتیجــه

مــاده :50تکالیــف و وظایــف کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد بــه شــرح زیــر اســت:

.1رعایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه و ماده 50 

.2رعایـت موازیـن اسـامي و اخاقـي و حسـن رفتـار و اخـاق و همـکاري بــا یکدیگــر و کارکنــان آموزشــگاه
.3شــرکت بــه موقــع و مســتمر مطابــق برنامــه تعییــن شــده بــر اســاس قــرارداد، در فراینــد یادگیــری
.4اســتفاده از لبــاس کار مناســب، مشــارکت در نظافــت محــدوده کارگاه،چیدمـان منظـم ابـزارآلات، حفظ و مراقبت از وسـایل شـخصی و آموزشـگاهی
در دوره هـای غیـر مجـازی و نیـز اعـلام هرگونـه تغییـر در نشـانی و شـماره تمــاس بــه آموزشــگاه
.5پرداخــت شــهریه دوره آموزشــی، هزینــه هــای مربــوط بــه ثبــت نــام و حــق تشــریفات آزمــون برابــر تعرفههــای ســازمان
.6انجــام ثبــت نــام و انتخــاب دوره توســط خــود کارآمــوز و ولــی مهــارت آمـوز و پذیـرش مسـئولیت هـر گونـه اشـتباه در ثبـت نـام و درج اطاعـات غیرقابــل ویرایــش
.7تحقیــق قبــل از ثبــت نــام درخصــوص تناســب و قابلیــت گواهــی یــا گواهینامـه هـای صـادره منتـج از دوره، بـا اهـداف فـردی (ترویـج فرهنـگ مهــارت آمــوزی، ادامــه تحصیــل، ترفیــع شــغلی و…) وآگاهــی از اینکــه آموزشــگاه پــس از ارائــه مشــاوره، هیــچ مســئولیتی درقبــال انتخــاب دوره کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــر عهــده نــدارد.
.8پرهیــز از اعمالــی همچــون ایجــاد اختــال و نفــوذ غیرمجاز(هــک) در شــبکه و رایانــه هــای متصــل بــه آن، تولیــد و انتشــار بدافزارهــا، جعــل و دسـتکاری اطاعـات، مزاحمـت هـای رایانـه ای، دریافـت غیرمجـاز اطاعـات از سیســتم یــا شــبکه رایانــه ای، تکثیــر غیــر مجــاز یــک برنامــه رایانــه ای حمایـت شـده و نیـز جاسوسـی و تفتیـش بـه وسـیله ابزارهـای مربـوط بـه افشــا و انتقــال یــا اســتفاده از اســرار تجــاری و بازرگانــی بــه ویــژه در دوره هــای یادگیــری مجــازی

تبصــره :۱چنانچــه کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه تجهیــزات و وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــي و ســاختمان و تاسیســات آموزشــگاه یــا امــوال ســایر کارآمــوزان، عمـدا یـا در اثـر سـهل انـگاری و یـا بـه علـت عـدم توجـه بـه دسـتورات مربـی و مقــررات کارگاهــی خســارتي وارد نمایــد، مکلــف اســت خســارت وارده را جبــران نمای ِ ــد. خرابــی وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی در نتیجــه تمریــن یادگیــری، مشــمول ایــن تبصــره نمــی گــردد.

تبصــره :2در صـورت غیبـت کارآمـوز و مهـارت آمـوز بـدون اطـاع و توافـق بـا آموزشـگاه، آموزشـگاه تکلیفـی بـراي جبـران مهـارت عقـب افتـاده وی و یـا اسـترداد تمامـی یـا بخشـی از شـهریه نخواهـد داشـت.
تبصــره :3مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه ترتیــب موسـس، کانـون انجمـن هـای صنفـی کارفرمایـی اسـتان و نهایتـا هیـات نظـارت اســتان اســت.
تبصـره :4تاییـد اخـراج کارآمـوز و مهـارت آمـوز دارای تخلفـات انضباطـی، منـوط بـه وجـود حداقـل دوبـار اخطـار کتبـی بـا فاصلـه حداقـل 10روز و ارائـه مسـتندات مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »5و تاییــد نهایــی کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایـی اسـتان خواهـد بـود. در چنیـن مـواردی آموزشـگاه مکلـف اسـت مابقـی شـهریه دریافـت شـده مطابـق قـرارداد کارآمـوزی و مهـارت آمـوزی را بـه تناسـب مـدت باقـی مانـده از دوره مسـترد نمایـد.
تبصـره :5در صـورت انصـراف کارآمـوز و مهـارت آمـوز از شـرکت در دوره یادگیری از زمـان ثبـت نـام تـا حداکثـر پایـان %5از کل طـول مـدت دوره، اسـترداد %80 شــهریه (براســاس قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی) امکانپذیــر اســت و در صــورت انصــراف پــس از گذشــت مــدت ذکــر شــده، هیــچ مبلغــی بــه کارآمــوز و مهـارت آمـوز مسـترد نخواهـد گردیـد

این شرایط در حال تکمیل شدن میباشد…