دارای تجربه آموزشی بیش از 10 سال در زمینه الکترونیک